Projectvoorwaarden Ark Mission

Graag zet Ark Mission zich met partners in om gezamenlijk een verspreidingsproject te realiseren. Derden kunnen bij Ark Mission hiertoe een subsidievoorstel indienen.
 

Voor iedere aanvraag stelt Ark Mission een projectplan op, ter verantwoording van haar verleende subsidie en de verantwoording.

Voorwaarden voor het indienen van subsidieverzoeken:
 1. Het project moet vallen binnen de doelstelling van Ark Mission, de verspreiding van het Evangelie in de brede zin des woords.
 2. Subsidie wordt alleen verleend indien het benodigde bedrag volledig is gegarandeerd door één of meer subsidieverstrekkers.
 3. De aanvraag geldt alleen indien er duidelijk sprake is van een hulpvraag, d.w.z. er zijn bij de indiener geen andere bronnen beschikbaar of aan te boren voor het benodigde bedrag.
 4. Indien wél dan graag opgave van de andere activiteiten om het bedrag te financieren.
 5. Er moet een verspreidingsplan ingediend worden waarin het wie wat waar wanneer en hoe m.b.t. de doelgroep wordt omschreven.
 6. Achteraf ontvangt Ark Mission een verantwoording en hoge resolutie beeldmateriaal waaruit duidelijke zichtbaar blijkt dat het geld voor het juiste doel is besteed.
 7. Het beeldmateriaal moet gebruikt kunnen worden in gedrukte en digitale media.
 8. Indien een bedrag wordt toegezegd wordt dit overgemaakt na ontvangst (kopie)factuur of ander bewijs waaruit aanschaf blijkt.
 9. Ark Mission verwacht van de aanvrager dat deze meewerkt aan de promotie van Ark Mission in het kader van het project (zoals vermelding op de website, berichten op internet en sociale media). Ook kan als voorwaarde gesteld worden dat de partnerorganisatie met eigen uitingen Ark Mission ondersteunt in de fondsenwerving voor het door haar ingediende project.

  Projectaanvragen die aan deze voorwaarden voldoen worden in intern besproken en beoordeeld. Per geval kan van voorwaarden worden afgeweken.
   
Om u beter van dienst te zijn, maakt Ark Mission gebruik van cookies. » accepteren