Menu

Organisatie

De medewerkers van Ark Mission werken nauw met elkaar samen binnen een kleinschalig team:
Mark de Boer, Directeur
Jolanda Kromhout, Algemeen manager
Paul de Ruiter, Administrateur
Cor Slob, Relatiebeheerder
Dirk-Pieter Schalkwijk, Senior communicatiemedewerker
Lianne van Dijk, Coördinator projecten

Organisatie

Stichting Ark Mission is een Nederlandse stichting, oorspronkelijk opgericht als Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift in 1913 in Amsterdam. Ark Mission vertelt het verhaal van de Bijbel aan mensen in kwetsbare situaties in binnen- en buitenland: gevangenen, eenzamen, armen, zieken en vluchtelingen.

Ark Mission is een projectorganisatie en zoekt de samenwerking met makers, denkers en verspreiders zoals experts, kerken, christelijke organisaties en betrokken christenen in binnen- en buitenland. Tot eind 2017 was uitgeverij Ark Media onderdeel van Ark Mission. Per 1 januari 2018 zijn de uitgeverijactiviteiten ondergebracht bij Royal Jongbloed in Heerenveen.

Ark Mission is een stichting met een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit vier personen:

  • De heer Ds. M. Oppenhuizen, Apeldoorn (Chr. Geref.), voorzitter
  • Mevrouw B.Y. Kruisinga-Remigius, Almere, (Leger des Heils), secretaris
  • De heer J. van Teijlingen, Almere (Leger des Heils), penningmeester
  • De heer H.M.I. Abbenhuis, Driebergen (PKN), bestuurslid

Directeur van Stichting Ark Mission is de heer M.M. de Boer. Hij onderhoudt het contact met het bestuur.

Beloningen

De beloning van de directie wordt door het bestuur vastgesteld en is afgeleid van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan en verantwoording

Jaarlijks maakt Ark Mission een beleidsplan en begroting dat door het bestuur wordt goedgekeurd. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een extern accountant. Het jaarverslag (inclusief beleidsplan en begroting) kan worden opgevraagd via administratie@arkmission.nl.

Ark Mission doet periodiek verslag via website en Direct Mail aan donateurs over de bestede gelden en behaalde resultaten. Het meest recente publieksverslag (2018) kunt u hier bekijken.

Fraudeprotocol

Ark Mission hanteert een fraudeprotocol om misbruik van gelden tegen te gaan. Het protocol is hier te lezen.

Privacy

Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Lees hier hoe Ark Mission omgaat met uw privacy.

Giften

Ark Mission is voor haar inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van giften, fondsen en nalatenschappen.

Ark Mission wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het nummer van de ANBI beschikking (RSIN) is 002566266. 

Giften zijn welkom op NL91TRIO0379473070 t.n.v. Stichting Ark Mission, Hilversum (BIC: TRIONL2U) of online via de donatiepagina.

Wilt u meer informatie over nalaten aan Ark Mission? Vul hier het contactformulier in en wij nemen contact met u op.