Menu

Organisatie

De medewerkers van Ark Mission werken nauw met elkaar samen binnen een kleinschalig team:
Ruud Kraan, Directeur (Fondsenwerving & Marketing)
Paul de Ruiter, Administrateur
Manon Companjen, Projecten & Communicatie

Organisatie
Stichting Ark Mission is een Nederlandse stichting, oorspronkelijk opgericht als Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift in 1913 in Amsterdam. Ark Mission richtte zich in het verleden op het vertellen van het verhaal van de Bijbel aan mensen in kwetsbare situaties in binnen- en buitenland: gevangenen, eenzamen, armen, zieken en vluchtelingen. Sinds januari 2022 heeft Ark Mission ervoor gekozen zich te richten op hulp aan gedetineerden. En aan de groepen er omheen die medebepalend zijn voor het duurzaam verbeteren van de leefsituatie van (ex-)gedetineerden.

Hiermee blijven we trouw aan de oprichters van Ark Mission (voorheen VVHS/BKV) om de Bijbel als woord van God centraal te stellen in alles wat we doen. Onze diepste drijfveer is en blijft om mensen met het evangelie van Jezus Christus vertrouwd te maken en te geloven en verwachten dat het een levens veranderende uitwerking heeft. We richten ons op de uiterst kwetsbare groep van (ex-) gedetineerden en mensen in hun leefcirkel. We willen ook een rol vervullen in de preventie. Preventie is waarschijnlijk de beste manier van misdaadbestrijding.

Ark Mission is een projecten- en fondsenwervende organisatie en zoekt de samenwerking met makers, denkers en verspreiders zoals experts, kerken, christelijke organisaties en betrokken christenen in binnen- en buitenland. Ark Mission is een stichting met een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit:

  • De heer Ds. M. Oppenhuizen (Chr. Geref.), voorzitter
  • De heer E. Hop (Evangelisch), penningmeester
  • Mevrouw Ds. M.J. Muis (PKN), secretaris

Directeur van Stichting Ark Mission is Ruud Kraan. Hij onderhoudt het contact met het bestuur.

Beloningen
De beloning van de directie wordt door het bestuur vastgesteld en is afgeleid van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan en verantwoording
Ark Mission heeft een beleidsplan 2022-2024 dat door het bestuur is goedgekeurd. Het beleidsplan kan hier worden gedownload. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. Het Jaarverslag 2022, inclusief de jaarrekening 2022, kan hier worden gedownload. Een verantwoording over 2022 volgens de nieuwe ANBI-regels van de Belastingdienst kan hier worden gedownload’.

Fraudeprotocol
Ark Mission hanteert een fraudeprotocol om misbruik van gelden tegen te gaan. Het protocol is hier te lezen.

Privacy
Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Lees hier hoe Ark Mission omgaat met uw privacy.

Giften
Ark Mission is voor haar inkomsten vrijwel volledig afhankelijk van giften, fondsen en nalatenschappen.

Ark Mission wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het nummer van de ANBI beschikking (RSIN) is 002566266. 

Giften zijn welkom op NL91TRIO0379473070 t.n.v. Stichting Ark Mission, Hilversum (BIC: TRIONL2U) of online via de donatiepagina.

Wilt u meer informatie over nalaten aan Ark Mission? Vul hier het contactformulier in en wij nemen contact met u op.