Menu

Privacystatement Ark Mission

Stichting Ark Mission verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
 
Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens
Stichting Ark Mission houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken zijn, maar geen donateur zijn. Stichting Ark Mission zet zich in om het verhaal van de Bijbel te vertellen en richt zich daarbij sterk op hen die het moeilijk hebben: gevangenen, zieken, armen, eenzamen en vluchtelingen. In binnen- en buitenland. Maar ook helpen we beginnende gelovigen de boodschap van de Bijbel te begrijpen en rusten we ervaren gelovigen toe hun geloof en kennis van de Bijbel door te geven. Dit doen we door producten en projecten mogelijk te maken die het verhaal van de Bijbel vertellen.
Stichting Ark Mission informeert haar donateurs en relaties via acties en campagnes om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze vereniging. Het werk van Stichting Ark Mission wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs.
 
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bijeenkomsten of acties en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Wij maken van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Stichting Ark Mission beschikt over een ANBI-status.
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
Conform de nieuwe AVG-regels kunt u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen (recht op vergeten). Ook kunt u gebruik maken van uw recht op uw recht op dataportabiliteit. U kunt uw verzoek telefonisch doorgeven aan de administratie van Stichting Ark Mission: 06 - 129 854 72 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@arkmission.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting Ark Mission is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Ark Mission, Postbus 231, 3840 AE Harderwijk.
 
E-mail 
Wanneer u als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan Stichting Ark Mission hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage. Stichting Ark Mission maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Stichting Ark Mission haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.
 
Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via de uitschrijfknop in de mail, bij de administratie van Stichting Ark Mission, telefonisch: 06 - 129 854 72 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@arkmission.nl.
 
Contact met donateurs en relaties 
Stichting Ark Mission informeert haar donateurs en relaties over haar werk via e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Stichting Ark Mission te steunen door een financiële bijdrage en gebed.
 
Bezoek aan onze website 
Op de website van Stichting Ark Mission wordt alleen gebruik gemaakt van zogenaamde 3rd-party cookies. Google Analytics slaat cookies op, waarmee wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. Facebook slaat cookies op voor bezoekers van het domein www.arkmission.nl
 
Beveiliging 
Stichting Ark Mission heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
 
Vragen over privacybeleid 
Stichting Ark Mission houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Fraudeprotocol
Ark Mission wil volledig transparant zijn in zowel de binnenkomende als de uitgaande geldstromen. Deze gelden worden door derden verstrekt. Ark Mission ziet het dan ook als haar plicht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de financiële middelen in acht te nemen. Ark Mission doet alles binnen haar vermogen om fraude te voorkomen. Wanneer toch het vermoeden van fraude ontstaat, dient onderzoek plaats te vinden binnen de gestelde regels. Hierin wil Ark Mission duidelijk zijn. Hier vindt u meer informatie over het fraudeprotocol.
 
Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Ark Mission
t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 231
3840 AE Harderwijk
T: 06 - 129 854 72
E: info@arkmission.nl